موضوع: "فرازی از وصیت نامه شهید"

فرازی از وصیت نامه شهید

#فـرازےازوصـــــیٺ_نـــامہ_شـ‌ہـیـد
“"بہ #دختراڹ_مسلماڹ عرض کنم

 ڪہ #حجاب حضرٺ زهرایے

 شما موجب حــــفظ نگاه برادراڹ مے‌شود ،
 به #پسراڹ_مسلماڹ عرض کنم 

بےاعتنایے شما و حــــفظ نگاه 

شما موجب حفظ حـــــجاب خواهراڹ خــــواهد شد …🍃""”
#شــــهید_امـــــیر_لطفے