موضوع: "فرازی از دعای افتتاح"

فرازی از دعای افتتاح