موضوع: "شاید فردایی نباشد"

شاید فردایی نباشد


ازعالمی پرسیدند
برای خوب بودن کدام
روزبهتر است؟
عالم فرمود
یک روزقبل ازمرگ
گفتند:
ولی مرگ راهیچکس
نمیداند!
عالم فرمود:
پس هر روز زندگی
راروزِآخرفکر کن
وخوب باش
شایدفردایی نباش