موضوع: "دوکوهه"

دوکوهه


✨ گفتم:
سبب نامگذاری پادگان #دوکوهه چیست؟

✨ گفت:
علتش را نمیدانم ولی #دوکوهش را میشناسم و این عکس رو از جیبش بیرون آورد…

❤️ #حاج_احمد_متوسلیان
❤️ #حاج_محمدابراهیم_همت