موضوع: "دهه ی هفتادی ها"

دهه ی هفتادی ها


#دهـه‌هفتادےها..

زمانه‌ے عجیبے است..!!
هفـتاد ساله‌ها براے ریاسـت دست‌وپا میزنند…
دهـه‌ هفـتادے‌ها براے #شهـــادت