موضوع: "دلتنگ ترین کودک دنیا"

دلتنگ ترین کودک دنیا

گفتتد که رفته‌اے سفر با یاران
سوغات برایمان بیاور باران

#دلتنگ‌ترین کودک دنیاهستم💔
آغوش خودت را بگشا #باباجان

#شهـــــدا_بازهم_شرمنده_ایم