موضوع: "حجاب تاج بندگی"

حجاب زهرایی

🌺خـــــواهرم🌺
✨اگر زیبایے گیسوانت 🍃

عنوانے است ڪه درشعرها ستایش میشود؛❣

حجب وحیاے💚 تو عنوانے است 

ڪه در"قـــــرآن” ستایش

وتاڪید شده است

حجاب فاطمی

این عڪس را براے تو می‌فرستم که چادرے هستے☝️❤️
قدر چادرت را بدان☺️ 

خیلی‌ها آرزوی چادرے شدن دارند ولی نمے‌توانند❗️
📸دستنوشته‌اے روے تابوت یک شهید.💔☝️..
#اندکے_تأمل

حجاب تاج بندگی