موضوع: "بسیجی شهید گمنام"

بسیجی شهید گمنام


گفت #عاشقی را
چگونه یاد گرفته ای؟!
گفتم: از آن شهید گمنامی که
معشوق را حتی به قیمتِ
از دست دادن هویتش،
خریدار بود :

#یاد_شهـــدا_با_صلوات