موضوع: "این عمار؟"

این عمار؟پیامبر اکرم صلی اللّٰه علیه و آله و سلم:

ای عمار! اگر دیدی علی به راهی می رود و مردم به راه دیگر، تو علی باش زیرا علی هرگز بر پستی راهنمایی نمی کند و از هدایت خارج نمی سازد.

منبع: ارشاد مفید